fbpx
Adatkezelési Tájékoztató

NTAK PA23080038

Adatkezelő adatai: Lumen GasztroPanzió – Balázs és Társa 2001. Bt. Székhely: 3300 Eger, Hadnagy utca 12. Cégjegyzék szám: 10-06-024827, Adószám: 21170256-2-10, Ügyfélszolgálati e-mail cím: foglalas@lumeneger.hu (vagy vezetes@lumeneger.hu)

Balázs és Társa 2001. Bt. (Üzemeltető) az általa rögzített személyes adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) rendelkezéseinek megfelelően kezeli.

A személyes adatok felvétele és kezelése az érintett önkéntes hozzájárulásán alapul, azok valódiságáért, pontosságáért kizárólag a Felhasználó tartozik felelősséggel.

A kezelt személyes adatok körét részben a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló, 2008. évi XLVIII. törvény 6.§-a, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló, 2001. évi CVIII. törvény 13/A.§-14/C.§-ai, valamint a számviteli kötelezettségekről szóló, 2000. évi C. törvény, illetve az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény határozzák meg.

Az Üzemeltetőtől független harmadik személyek (pl. Facebook, Google) adatkezelésének jellemzői az adott harmadik személy adatkezelési tájékoztatásában érhetőek el.

A Balázs és Társa 2001. Bt. minden szükséges technikai és szervezési intézkedést megtesz, eljárási szabályt kialakít annak érdekében, hogy biztosítsa a Felhasználók által megadott, illetve hozzáférhetővé tett személyes adatok biztonságát az adatkezelés teljes folyamata során.

A Felhasználó bármikor kérheti adatainak módosítását és helyesbítését, vagy törlését.

A Felhasználó személyes adatait akkor is törli a Balázs és Társa 2001. Bt., ha kezelése jogellenes; az adatkezelés célja megszűnt; vagy azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte; vagy ha az adatkezelés hiányos vagy téves ”“ és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható ”“, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki.

A Felhasználó tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen az Infotv.-ben meghatározott esetekben.

Az érintett a személyes adatainak kezelésével kapcsolatos esetleges jogsérelem esetén az illetékes törvényszékhez, vagy vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (elnök: dr. Péterfalvi Attila, 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., ugyfelszolgalat@naih.hu, +36-1-3911400, www.naih.hu).

Igényérvényesítési cím, ügyfélszolgálat: foglalas@lumeneger.hu (vagy vezetes@lumeneger.hu), valamint a Balázs és Társa 2001. Bt., 3300 Eger, Hadnagy utca 12. levelezési cím

Adatkezelés célja, jogalapja:
Az adatok bekérésének, kezelésének célja a Lumen GasztroPanzió vendégeinek, szobafoglalásának, asztalfoglalásának kezelése, nyilvántartása, valamint a számviteli kötelezettségek teljesítése, valamint a jogszabályok által elrendelt adatkezelések és adatszolgáltatások teljesíthetősége.

A kezelt személyes adatok köre:
A foglalással összefüggésben kezelt adatok:

– az érintett (vendég) neve
– az érintett e-mail címe
– az érintett telefonszáma
– az érintett számlázási címe
– foglalási megjegyzés (nem kötelező)

Adatkezelő:
Lumen GasztroPanzió – Balázs és Társa 2001. Bt. (weboldal üzemeltető)
Székhelye: 3300 Eger, Hadnagy utca 12.
Cégjegyzék szám: 10-06-024827
Adószám: 21170256-2-10
Telefonszám: +36 36/374-514 vagy mobil: +36 30/288-0274
E-mail cím: foglalas@lumeneger.hu (vagy vezetes@lumeneger.hu)

Adatkezelés időtartama:
A foglalással kapcsolatban kezelt adatokat a Balázs és Társa 2001. Bt.. a számviteli kötelezettségek teljesítése érdekében a 2000. évi C. törvény 169.§-a alapján 8 évig, illetve az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényben meghatározott elévülési ideig kezeli. Amennyiben a rendelés kapcsán nem került számla kiállításra, a rendelési adatokat a polgári jogi igény elévüléséig, azaz 5 évig tárolja a Balázs és Társa 2001. Bt.

Az adatkezelés jogalapja:
a Felhasználó hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Elker tv.) 13/A. § (3) bekezdése:
A szolgáltató a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. A szolgáltatónak az egyéb feltételek azonossága esetén úgy kell megválasztania és minden esetben oly módon kell üzemeltetnie az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtása során alkalmazott eszközöket, hogy személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a szolgáltatás nyújtásához és az e törvényben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges, azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig.

Érintettek jogai, jogorvoslati lehetőségek:
– hozzáférés joga az adataihoz.
– helyesbítéshez való jog: az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbíteni köteles az érintett kérésére az adatait, ennek érdekében az érintett a felhasználói profilba bejelentkezve bármikor módosíthatja az adatait.
– törléshez való jog: az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölni köteles az éritett kérésére az adatait, ennek érdekében az érintett a felhasználói profilba bejelentkezve bármikor törölheti adatait.
– adatkezelés korlátozásához való jog,
– adathordozhatósághoz való jog,
– tiltakozáshoz való jog.
Jogait érvényesítheti ügyfélszolgálatunkon: Lumen GasztroPanzió – Balázs és Társa 2001. Bt. levelezési cím: 3300 Eger, Hadnagy utca 12. e-mail cím: foglalas@lumeneger.hu (vagy vezetes@lumeneger.hu)

A foglalásban bekért kötelező adatok megadása feltétele a foglaláshoz kapcsolódó, távollévők között létrejött szerződésnek, valamint a foglalás teljesítésének.

Adatfeldolgozó:
Az Üzemeltető adatfeldolgozóként a lumeneger.hu weboldal működését lehetővé tevő informatikai rendszer üzemeltetése körében Gong Studio Kft.-t veszi igénybe.

Tárhely-szolgáltató

Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: tárhely-szolgáltatás
Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége:
Gong Studio Kft.
Székhely: 3300 Eger, hrsz. 0635/27.
Adószám: 32292776-1-10
Cégjegyzékszám: 10-09-040152
Levelezési cím: 3395 Demjén, Szépasszonyvölgy u. 12.
Telefonszám: +36302183519
E-mail cím: office@quickstudiogroup.com

Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: az érintett által megadott valamennyi személyes adat.
Az érintettek köre: a weboldalt használó valamennyi érintett.
Az adatkezelés célja: a weboldal elérhetővé tétele, megfelelő működtetése.
Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: a törlés kérésekor azonnal.

Az adatfeldolgozás jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

Cookie-k kezelése:

A testreszabott kiszolgálás és a bejelentkezési folyamat elősegítése érdekében a rendszer „session cookie”-val azonosítja a felhasználó számítógépét, amely törlésre kerül a böngésző program bezárásával. 

Mi az a cookie?
A cookie betűből és számokból álló információcsomag, amit weboldalunk a felhasználó böngészőjének küld el, azzal a céllal, hogy megkönnyítse a honlapunk használatát. A cookie-k (sütik) nem tartalmaznak személyes információkat, és nem alkalmasak az egyéni felhasználó azonosítására. A cookie-k (sütik) gyakran olyan egyéni azonosítót tartalmaznak – egy titkos, véletlenül generált számsort – amelyet a felhasználó eszköze tárol. Néhány cookie (süti) a honlap bezárása után megszűnik, néhány pedig hosszabb időre tárolásra kerül a felhasználó számítógépén.

A cookie-k jogszabályi háttere és jogalapja:
Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezései jelentik. Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása.

A sütik törléséről a leggyakrabban használt böngészők esetén bővebb információ a következő linkeken érhető el:
Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647
Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer
Mozilla: https://support.mozilla.org/hu/kb/weboldalak-altal-elhelyezett-sutik-torlese-szamito
Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/en-us/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11
Safari: https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=en_US

fogyasztóvédelem által készített webáruház mintában megtekinthető a Cookie kezelés javasolt és elégséges tájékoztatója, cookie kezelés mikéntje.

További információ a lehetséges cookie-król»

 

Egyéb adatkezelési tudnivalók:

Kedvencek
A kedvenc termékek listája folyamatosan bővíthető, illetve a profilnévre kattintva elérhető ”™Kedvenceim”™ menüpont alatt törölhető.

Igényérvényesítési cím, ügyfélszolgálat
foglalas@lumeneger.hu (vagy vezetes@lumeneger.hu) email címen, vagy Balázs és Társa 2001. Bt. 3300 Eger, Hadnagy utca 12. 

A Balázs és Társa 2001. Bt. az ügyfélszolgálat részére küldött panaszokat, kérdéseket és kéréseket a beküldéstől számított 1 hónapig tárolja, majd törli ”“ a még folyamatban lévő ügyekben keletkezett levelezések kivételével. Amennyiben a vendég szóbeli panaszának az Üzemeltető nem adott helyt, a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően 5 évig köteles az ügy dokumentumait megőrizni.

Adatbiztonság
A Balázs és Társa 2001. Bt. lumeneger.hu weboldalán nem hozható létre felhasználói profil.
A Balázs és Társa 2001. Bt. megbízásából a Gong Studio Kft. az Integrity Kft. -nél (1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22.) telepített, 24 órás őrzéssel védett szerveren tárolja a foglalás során megadott személyes adatokat.

Külső webanalitikai és hirdetés-kiszolgálók
A Balázs és Társa 2001. Bt. a Google Inc. Google Analytics és Google Adwords remarketing szolgáltatását használja. A Google Analitycs cookie-kat használ abból a célból, hogy segítse az adott honlap használatának elemzését. A cookie által tárolt információkat (beleértve a Felhasználó IP-címét) a Google Inc. egyesült államokbeli szerverein tárolja. A Google Inc. átadhatja a gyűjtött információkat harmadik felek részére, amennyiben ezt törvény írja elő, vagy az adott harmadik felek a Google Inc. megbízásából feldolgozzák az információkat.
A Google Inc. a Google Adwords remarketing keretében olyan, a látogatókat nyomon követő cookie-kat helyez el a Felhasználók készülékén, amelyek a látogatók online magatartását figyelik, és amelyek alapján a Google Inc. a felhasználói magatartáson, érdeklődési körön alapuló reklámot tesz számukra elérhetővé más weboldalakon. A nyomon követő cookie lehetővé teszi a Google Inc. számára a honlaplátogató azonosítását egyéb weboldalakon is.
A Google Inc. „Adatvédelmi irányelvei”: http://www.google.hu/intl/hu/policies/privacy/
A Google Inc. weboldalán a Google Inc. adatokkal kapcsolatos tevékenységéről és a cookie-k letiltásáról, a hirdetések személyre szabásáról további hasznos információk találhatóak itt: http://www.google.com/intl/hu/policies/privacy/ads/.