fbpx
Általános Szerződési Feltétlek

NTAK PA23080038

Lumen Gasztropanzió**** – Általános Szerződési Feltételek (ASZF)

Általános rendelkezések

1.1. Jelen Általános Szerződési Feltételeket (a továbbiakban: ÁSZF) kell alkalmazni minden olyan esetben, amikor a Lumen Gasztropanzió**** (cím: 3300 Eger, Hadnagy utca 12.) részéről a szálláshelyet működtető cég: a Balázs és Társa Kft. (székhely: 3300 Eger, Hadnagy utca 12.; a továbbiakban: Szolgáltató) elszállásolási szerződést köt Vendégeivel (a továbbiakban: Szerződés).

1.2. Egyedi feltételek nem képezik részét a jelen ÁSZF-nek. Amennyiben külön, speciális megállapodások megkötésére kerül sor utazásközvetítőkkel, szervezőkkel, esetenként más-más, az adott üzletnek megfelelő feltételekkel, úgy ezen megállapodásokban kifejezetten utalni kell az ÁSZF szabályainak mellőzésére. Ennek hiányában az ÁSZF-nek az egyedi megállapodással nem ellentétes rendelkezései alkalmazandók.

Szerződő felek

2.1.A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatásokat a Vendég veszi igénybe. Amennyiben a szolgáltatásokra vonatkozó megrendelést a Vendég közvetlenül a Szolgáltatónak adja le, úgy a Vendég lesz a Szerződő fél. A Szolgáltató és a Vendég együttesen – amennyiben a szerződéskötésre vonatkozó feltételek teljesülnek, azaz rendelésre és visszaigazolásra kerül sor -, szerződéses felekké válnak (továbbiakban: Felek).

2.2.Amennyiben a szolgáltatásokra vonatkozó megrendelést a Vendég megbízásából egy harmadik személy (továbbiakban Közvetítő) adja le a Szolgáltatónak, az együttműködés feltételeit a Szolgáltató és a Közvetítő közötti megállapodás szabályozza. Ebben az esetben a Szolgáltató nem köteles vizsgálni, hogy a harmadik személy jogszerűen képviseli-e a Vendéget.

A szolgáltatás igénybevételének módja és feltételei

3.1. A Vendég írásbeli (e-mail, stb.) ajánlatkérésére a Szolgáltató minden esetben írásbeli ajánlatot küld. A Szolgáltató ajánlati kötöttsége a szabad helyek értékesítését követően megszűnik.

3.2. A Szolgáltatónak jogában áll előleget kérni a Vendégtől, melynek mértéke legalább 50%, (időszaktól és árkategóriától függően) melyről a Vendég részére az előleg megérkezésének napjával előlegszámlát bocsát ki. Ezzel válik a foglalás garantálttá.

3.3. A Szerződés kizárólag a Vendég írásban leadott foglalásának a Szolgáltató általi írásban megküldött visszaigazolásával – előleg megfizetésének kikötése esetén ezen felül az előleg hiánytalan megfizetésével – jön létre, és ez írásban megkötött Szerződésnek minősül.

3.4. Szóban leadott foglalás, megállapodás, módosítás, vagy annak a Szolgáltató általi szóbeli visszaigazolása nem minősül szerződésnek, kivételt képeznek az utcáról betérő (walk-in) szállóvendégek.

3.5. A szállás-szolgáltatás igénybevételéről szóló Szerződés meghatározott időtartamra szól.

3.6.Ha a Vendég – a saját érdekkörében tartozó okból – a meghatározott időtartam lejárta előtt véglegesen elhagyja a szobát, a Szolgáltató jogosult a Szerződésben kikötött szolgáltatás teljes ellenértékére. A lejárati idő előtt megüresedett szobát a Szolgáltató jogosult újra értékesíteni.

3.7. A Lumen Gasztropanzióba**** történő érkezés-távozás:

A szobák az érkezés napján elfoglalása 14:00 órától lehetséges. 18:00 óra utáni érkezésről a Vendég köteles informálni a Szolgáltatót. A szobát a hazautazás napján 10:00 óráig kell elhagyni.

3.8. A szállás-szolgáltatás igénybevételének Vendég által kezdeményezett meghosszabbításához a Szolgáltató előzetes hozzájárulása szükséges.

3.9. A szállás-szolgáltatás igénybevételének feltétele, hogy a Vendégek személyazonosságukat a törvényes előírásoknak megfelelően, a szoba elfoglalása előtt igazolják. A szállodában bejelentés nélkül senki sem lakhat.

3.10. Szálláshelyünkön 14 év alatti gyermekek fogadását nem tudjuk biztosítani. A korhatár figyelmen kívül hagyása esetén a foglalást nem áll módunkban teljesíteni, valamint a foglalás teljes ára felszámolásra kerül.

Az elszállásolás meghosszabbítása

4.1. A tartózkodás Vendég általi meghosszabbításához a Szolgáltató előzetes hozzájárulása szükséges.

4.2. Amennyiben a Vendég a szobáját a bejelentkezéskor a távozás napjaként feltüntetett napon 10:00 óráig nem üríti ki és a tartózkodás meghosszabbításához a Szolgáltató előzetesen nem járult hozzá, úgy a Szolgáltató jogosult a szobaárat egy további napra is kiszámlázni és ezzel egyidejűleg a Szolgáltató szolgáltatási kötelezettsége is megszűnik.

Árak

5.1. A panzió mindenkori listaárai a recepciós pulton kihelyezésre kerülnek, valamint a honlapon az árkalkuláció menüpontban elérhetőek.

5.2. A Szolgáltató a meghirdetett árait előzetes bejelentés nélkül megváltoztathatja. Amennyiben a Vendég szállást foglalt és azt a Szolgáltató írásban visszaigazolta, úgy ezen a szállásáron a Szolgáltató már nem változtathat.

5.3. A Vendég a szolgáltatások áráról mindig tájékoztatást kaphat a szolgáltatásnyújtás megkezdése előtt a recepción.

5.4. Az árak közlésekor a Szolgáltató megjelöli az árak adótartalmának (ÁFA, IFA) ajánlattételkor érvényes, törvény által szabályozott mértékét. A közzétett árak tartalmazzák a törvényben meghatározott ÁFA-t, nem tartalmazzák azonban az idegenforgalmi adót, amit – az árlistában megjelölt áron felül – a helyszínen kell megfizetni. A Szolgáltató a hatályos adó-törvény (ÁFA, IFA) módosulása miatti többletterheket, előzetes értesítés mellett, áthárítja a Szerződő félre.

Lemondási feltételek

6.1. Amennyiben a szálláshely ajánlatában más feltételt nem határozott meg, a lemondási és módosítási feltételek a következők:

  • az érkezést megelőző 7 napon belül: 50%,
  • 24 órán belül vagy lemondás elmaradása vagy korábbi utazás esetén: 100% fizetendő lemondási díj címén!

Lemondást és módosítást csak írásban fogadunk el.

6.2. Ha a Szerződő fél a szállás szolgáltatások igénybevételét előlegfizetéssel biztosította, és az érkezési napon nem érkezik meg (írásos lemondás nem érkezik), a Szolgáltató a Szerződésben meghatározott mértékű megfizetett előleg teljes összegét kötbérként érvényesíti.

6.3. Ha a vendég a szálláshelyre megérkezik, a szállásdíjat hiánytalanul megfizeti, és a szobát elfoglalja, az ezt követően a vendég által tett megalapozatlan panasz és a szálláshely elhagyásának bejelentése esetén a vendég által kifizetett teljes összegű szállásdíj a szálláshelyet illeti meg.

Fizetés módja, garancia

7.1. A megrendelt szolgáltatások ellenértéke fizethető a helyszínen készpénzzel, a Szolgáltató által elfogadottként megjelölt bankkártyával, SZÉP kártyával, illetve átutalással.

7.2. Átutalás esetén – amennyiben a Szolgáltatóval kötött megállapodás másként nem rendelkezik – a megrendelt szolgáltatások ellenértékét a Vendég köteles az érkezés megjelölt napja előtt a szálloda bankszámlájára átutalni oly módon, hogy az adott összeget az érkezés napjáig a Lumen Gasztropanzió**** (Balázs és Társa Kft.) bankszámláján – mindenféle levonás nélkül – jóváírják vagy az átutalást a Vendég a számlavezető pénzintézete által kiadott, az átutalás megtörténtét igazoló visszavonhatatlan nyilatkozattal igazolja.

A szerződés teljesítésének elutasítása, a szolgáltatási kötelezettség megszűnése

8.1. A Szolgáltató jogosult a szállásszolgáltatásra szóló Szerződést azonnali hatállyal felmondani, így a szolgáltatások nyújtását megtagadni, ha:

  • a Vendég nem rendeltetésszerűen használja a rendelkezésre bocsátott szobát, illetve a létesítményt;
  • a Vendég a szobáját a bejelentkezéskor a távozás napjaként feltüntetett napon 10:00 óráig nem üríti ki és a tartózkodás meghosszabbításához a Szolgáltató előzetesen nem járult hozzá;
  • a Vendég a szálláshely biztonságával, rendjével, a Szolgáltató alkalmazottaival kifogásolhatóan, durván viselkedik, alkohol, vagy drogok befolyása alatt áll, fenyegető, sértő, vagy más elfogadhatatlan viselkedést tanúsít;
  • a Vendég fertőző betegségben szenved;
  • a Szerződő fél nem teljesíti a Szerződésben meghatározott előlegfizetési kötelezettségét a Szolgáltató visszaigazolásában meghatározott időpontig.

Panziónk munkatársa(i) jogosult(ak) figyelmeztetni a rendbontó és (vagy) hangoskodó vendéget, valamint jogosult a szerződést egyoldalúan, azonnali hatállyal felmondani, és felkérni a vendéget a szálláshely haladéktalan elhagyására.

8.2. Amennyiben a felek közötti Szerződés „vis major” (pl. háború, tűz, árvíz, behurcolt fertőzés, időjárásbeli viszontagság, víz-, földgáz-, áramhiány, csőtörés, sztrájk bekövetkezése) okokból nem teljesül, a szerződés automatikusan megszűnik.

Elhelyezési garancia

9.1. Amennyiben a Szolgáltató szálláshelye a Szerződésben szereplő szolgáltatásokat saját hibájából (pl. túltöltés, ideiglenes üzemeltetési problémák, stb.) nem tudja biztosítani, a Szolgáltató köteles a Vendég elhelyezéséről haladéktalanul gondoskodni.

9.2. A Szolgáltató köteles a szerződésben szereplő szolgáltatásokat, az abban visszaigazolt áron, az ott kikötött időtartamra – vagy az akadályoztatás megszűntéig – egy másik, ugyanazon vagy – ennek hiányában – magasabb kategóriájú szálláshelyen biztosítani/felajánlani. A helyettesítő szálláshely biztosításának valamennyi többletköltsége a Szolgáltatót terheli.

9.3. Amennyiben a Szolgáltató ezen kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tesz, illetve, ha a Vendég a számára felajánlott helyettesítő szálláslehetőséget elfogadta, utólagos kártérítési igénnyel a Szerződő fél nem élhet. Amennyiben a Vendég a helyettesítő szálláslehetőséget annak ellenére nem fogadta el, hogy az megfelel a 9.2 pont szerinti követelményeknek, úgy a már megfizetett szállásdíj visszafizetésén kívül egyéb igénnyel a Szolgáltatóval szemben nem élhet.

A Vendég jogai

10.1. A szállás szolgáltatási szerződés megkötésével a Vendég jogosultságot szerez a bérelt helyiségek szokásos használatára, valamint az elszállásolási üzem szokás szerint és különösebb feltételek nélkül Vendégek használatára bocsátott létesítményeinek szokásos használatára, valamint a szokásos kiszolgálásra a kiírásnak megfelelő nyitvatartási időben.

10.2. A Vendég a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások teljesítésével kapcsolatban panasszal élhet a szálláshelyen való tartózkodás időtartama alatt. A panaszt a Szolgáltató recepcióján lehet benyújtani, vagy jegyzőkönyvbe foglalni. A Szolgáltató kötelezettséget vállal az ezen időszakban hozzá írásban igazoltan eljuttatott (vagy általa jegyzőkönyvbe felvett) panasz kezelésére.

A Vendég kötelességei

11.1. A megállapodás szerinti díj megfizetése: a visszaigazolásban rögzített határidőig, vagy a szálláshely szolgáltatás igénybevételekor esedékes.

11.2. A Vendégek által szálláshelyre behozott olyan elektromos készülékek üzembe helyezése előtt, melyek nem tartoznak a megszokott utazási szükségletek közé, ki kell kérni a Szolgáltató hozzájárulását.

A szobákban gyúlékony, robbanásveszélyes anyagot tárolni, otthonról hozott kávéfőzőt, vízmelegítőt, vasalót és egyéb elektromos készüléket (kivéve elektromos borotva) üzemeltetni tilos!

11.3. A szemetet a komplexum területén, illetve a szobákban elhelyezett szemétgyűjtő edényekbe kérjük kidobni. A szobából, illetve az épületből bútorokat kivinni, áthelyezni nem lehet.

11.4. A nemdohányzók védelméről szóló 1999. évi XLII. törvény végrehajtása értelmében a panzió és az étterem nemdohányzó létesítmény. Ennek értelmében a szálláshely, valamint az étterem zárt helyiségeiben (beleértve a vendégszobákat is), közösségi területein, valamint a szálláshelyhez tartozó teljes nyílt területen tilos a dohányzás. A tilalom egyaránt érvényes elektromos cigarettára és minden egyéb dohánytermékekre.

A panzió alkalmazottai jogosultak a vendégeket, valamint a szálláshely területén tartózkodó bármely más személyt figyelmeztetni a jogszabály betartására, illetve a jogszerűtlen magatartás abbahagyására. A vendégek, illetve a panzió és az étterem területén tartózkodó bármely személy köteles a jogszabály betartására, valamint az esetleges felszólítás teljesítésére.

Amennyiben bármely vendég vagy a szálláshely és étterem területén tartózkodó egyéb személy jogsértő magatartása miatt a panzió üzemeltetőjét az illetékes hatóság a hivatkozott jogszabály alapján bírsággal sújtja (A maximálisan kiszabható egészségvédelmi bírság összeg mértéke 50.000 Ft.), úgy az üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy az adott jogsértő magatartást tanúsító személyre a bírság összegét áthárítsa, illetve annak megfizetését tőle követelje.

A Lumen Gasztropanzió***és a Lumen Étterem rendelkezik dohányzásra kijelölt hellyel, melyről a panzió alkalmazottjai a Vendég részére tájékoztatást nyújtanak.

11.5. Tűz esetén a tűzoltóságot (tel. 112 vagy 105) és a recepciót kérjük haladéktalanul értesíteni! A Vendégek kötelesek tűz vagy egyéb riasztás esetén a szobákat, illetve a szálláshely közös rendeltetésű tereit az ott elhelyezett tájékoztató szerint a lehető leghamarabb elhagyni.

Az épületben elhelyezett kézi tűzjelző berendezések indokolatlan használata miatti károkért a kár okozója, vagy annak törvényes képviselője anyagi felelősséggel tartozik. A tűzoltóság indokolatlan kivonulásáért, a kár okozója, vagy annak törvényes képviselője teljes anyagi felelősséggel tartozik, melynek anyagi mértéke alkalmanként körülbelül 50.000-100.000 Ft.

A tűz és balesetvédelmi szabályok betartása minden vendég számára kötelező.

A szobában gyúlékony, robbanásveszélyes anyagot tárolni, otthonról hozott kávéfőzőt, vízmelegítőt, vasalót és egyéb elektromos készüléket üzemeltetni tilos.

Kérjük, hogy saját biztonságuk érdekében a tűzvédelmi szabályokat és a szobájuk ajtaján található menekülési útvonal tervet érkezés után figyelmesen olvassák el.

11.6. A szobákat és a szálláshely közös használatú eszközeit, berendezési tárgyait közösen használó Vendégek a rendeltetésellenes használat során bekövetkezett károkozásért egyetemlegesen felelnek.

A szobában – szándékosan, vagy nem rendeltetésszerű használatból eredő – károkozást a kár okozója, vagy annak törvényes képviselője köteles megtéríteni. Távozás után a szobákat ellenőrizzük és a távozás után észlelt károkozás, rongálás esetén a vendég anyagi felelősséggel tartozik. Ennek költségét számla ellenében a vendég címére továbbítjuk.

11.7. A szállóvendég által hozott tűzijátékhoz, rendkívüli hang-, fény-, vagy szaghatás előidézésére alkalmas tevékenységhez és minden egyéb engedélyköteles tevékenységhez a szálláshely előzetes írásos hozzájárulása, továbbá a szállóvendégek általi hatósági engedélyek beszerzése szükséges.

11.8. A Vendégnek az őt ért kárt azonnal jelentenie kell a recepción, és minden szükséges adatot a panzió rendelkezésére kell bocsátania, amely a káreset körülményeinek tisztázásához, esetleg a rendőrségi jegyzőkönyv felvételéhez/rendőrségi eljáráshoz szükséges.

Felhívjuk kedves vendégeink figyelmét, hogy a szobában hagyott értéktárgyaikért felelősséget nem vállalunk. Kisebb értéktárgyaik megóvására biztonságos megoldást kínál a szobában található szobaszéf. Javasoljuk, hogy a szobát, illetve az ablakokat a helységből való távozáskor zárják.

A talált tárgyakat kérjük a recepción leadni.

11.9. A Vendég kifejezetten tudomásul veszik, hogy a szálláshely közös használatú területein (kivéve mellékhelyiségek) a Szolgáltató vagyonvédelmi okokból zártláncú kamerarendszert üzemeltet, melynek felvételei a vonatkozó jogszabályi előírások alapján kerülnek törlésre.

11.10. A Vendég (ideértve a szálláshelyen tartózkodó Vendéghez érkező látogatókat és a Vendéggel együtt utazó személyeket is) köteles a panzió épületét és annak közvetlen környezetét rendeltetésszerűen és a többi vendég, illetve látogató szükségtelen zavarása nélkül használni. Különös tekintettel figyeljenek egymás nyugalmára 22:00 és reggel 6:00 óra között.

11.11. Elutazáskor a Vendég köteles a szobához tartozó kulcskártyát a recepción leadni. Ennek elmulasztása, illetve a kulcskártya elvesztése vagy megrongálódása esetén a Szolgáltató jogosult az adott kulcskártya után kártérítési díjat felszámítani (10.000 Ft/kártya), melyet a Vendég távozáskor köteles megfizetni. A kulcskártya elvesztéséről és megrongálódásáról a Vendég köteles haladéktalanul tájékoztatni a recepciót!

Háziállatok behozatala

12.1. A panzió és az étterem területén háziállatokat nem áll módunkban fogadni.

A Szolgáltató jogai

13.1. Amennyiben a Vendég az igénybevett, vagy a Szerződésben megrendelt, de igénybe nem vett kötbérköteles (térítésköteles) szolgáltatások díjának megfizetésére vonatkozó kötelezettségének nem tesz eleget, úgy a Szolgáltatót követelései biztosítására a magyar Polgári Törvénykönyv szerinti zálogjog illeti meg a Vendégnek azon személyes tulajdontárgyain, amelyeket a szálláshelyre magával vitt.

13.2. A 13.1 pont szerinti zálogjogra a bérbeadó zálogjogának szabálya kell megfelelően alkalmazni. A Szolgáltató mindaddig, amíg a zálogjoga fennáll, megakadályozhatja a zálogjoggal terhelt vagyontárgyak elszállítását. A személyek minden egyéb korlátozás nélkül elhagyhatják a szálláshelyet.

13.3. A komplexum területén felügyeletet biztosító recepciós szolgálat jogosult a ki- és belépő Vendégek ellenőrzésére, személyazonosságuk megállapítására.

A szobákban, illetve a panzió belső területén (udvarán) csak az érkezéskor regisztrált szállóvendégek és az étterem vendégei tartózkodhatnak.

A Szolgáltató kötelezettségei

14.1. A szerződés alapján megrendelt szállás és egyéb szolgáltatások az érvényes előírások, szolgáltatás standardok szerinti teljesítése.

14.2. A Vendég írásos panaszának kivizsgálása és a probléma kezeléséhez szükséges lépések megtétele, azok írásban történő rögzítése.

Az adatkezelés biztonsága

15.1. A Szolgáltató Adatkezelési tájékoztatója nyilvánosan elérhető a honlapon.

15.2. A digitális okmányolvasó használatára vonatkozó és érvényben lévő kormányrendelet értelmében a bejelentkezés és szobaelfoglalás csak akkor lehetséges, ha az alábbi feltétel teljesül: Szálláshely szolgáltatást igénybevevő személyek személyes adatait igazoló fényképes igazolványainak (személyi igazolvány, lakcímkártya, vezetői engedély vagy útlevél) átadása érkezéskor a recepción minden vendégnek kötelező.

A 2021. szeptember 1-jét követően Magyarországon minden vendég személyes adatait a szálláshely-szolgáltató okmányolvasón keresztül, a szálláshelykezelő szoftverében rögzíteni, majd egy tárhelyre, a vendég Információs Zárt Adatbázisba (VIZA) továbbítani köteles.

Jogszabály felhatalmazása alapján a szálláshely-szolgáltató jogosult elkérni minden vendég azonosításához szükséges fényképes személyazonosító okmányát, a vendég pedig köteles azt bemutatni, életkortól függetlenül gyermekeknek is.

A hatályos jogszabály szerint okmány bemutatásának hiányában a szálláshely-szolgáltató a szálláshely szolgáltatást megtagadja.

Abban az esetben, ha a szálláshely szolgáltató a jogszabályi előírások okán a tartózkodást megtagadja, a szálláshely szolgáltató a visszaigazolásban szereplő kötbér-, lemondási- vagy módosítási összeg megfizetésére igényt tart.

15.3. A weboldalon a látogató email hírlevél-regisztráció formájában önkéntesen hozzájárulhat a következő személyes adatainak kezeléséhez: név, e-mail cím, kezelésének célja a felhasználóval való kapcsolattartás, az e-mail hírlevélre feliratkozók számára heti/havi hírlevél értesítések küldése. A felhasználó leiratkozni a “Leiratkozás” gomb/felirat megnyomásával tud az e-mailben, időtől függetlenül.

A Szolgáltató kártérítési felelőssége

16.1. A Szolgáltató felelősséget vállal azért a kárért, amelyet a megszálló Vendég dolgainak elveszése, megsérülése vagy megsemmisülése folytán szenved el, abban az esetben, ha a Vendég a Szolgáltató által kijelölt, illetőleg általában erre rendelt helyen, vagy a szobájában helyezett el, vagy amelyeket a Szolgáltató olyan alkalmazottjának adott át, akit dolgai átvételére jogosultnak tarthatott.

16.2. A Szolgáltató felelőssége nem terjed ki azokra a káreseményekre, amelyek a Szolgáltató alkalmazottainak és Vendégeinek körén kívül eső elháríthatatlan ok miatt következtek be, vagy amelyeket a Vendég maga okozott.

16.3. A Szolgáltató megfelelő tábla kihelyezésével kijelölhet olyan helyeket a komplexum területén, ahová Vendég nem léphet be. Az ilyen helyeken történt esetleges Vendéget ért kárért, sérülésért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

16.4. Értéktárgyakért, értékpapírokért és készpénzért a Szolgáltató csak akkor felelős, ha a dolgot megőrzésre kifejezetten átvette, vagy a megőrzésre átvételt kifejezetten megtagadta, vagy a kár olyan okból következett be, amelyért az általános szabályok szerint felelősséggel tartozik. Ebben az esetben a bizonyítás a Vendéget terheli.

16.5. Nem felel továbbá a Szolgáltató a nem rendeltetésszerű használatból eredő károkért.

16.6. A Vendégnek az őt ért kárt azonnal jelentenie kell a szálláshelyen, és minden szükséges adatot a szálláshely rendelkezésére kell bocsátania, amely a káreset körülményeinek tisztázásához, esetleg a rendőrségi jegyzőkönyv felvételéhez/rendőrségi eljáráshoz szükséges.

16.7. A kártérítés mértéke a Ptk. 6:369. § alapján legfeljebb a napi szobaár összegének ötvenszerese.

Titoktartás

17.1. A Szolgáltató a Szerződésben foglalt kötelezettsége teljesítése során köteles a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvény szabályainak megfelelően eljárni.

Vis major

18.1. Azon ok, vagy körülmény (például; háború, tűz, árvíz, időjárásbeli viszontagság, áramhiány, csőtörés, sztrájk bekövetkezése), amely felett a fél nem bír ellenőrzéssel (vis major), bármely felet felmentik a Szerződésből eredő kötelességeik teljesítése alól, amíg ezen ok vagy körülmény fennáll. Amennyiben ilyen körülmény bekövetkezik, erről az érintett fél köteles a másik felet haladéktalanul értesíteni.

A teljesítés helye és a felek jogviszonyában alkalmazandó jog, eljáró bíróság

19.1. A teljesítés helye az a hely, ahol az elszállásoló panzió található.

19.2. Valamennyi az elszállásolási szerződésből eredő vitával kapcsolatban az Egri Járásbíróság – törvényszéki hatáskör esetén az Egri Törvényszék – a kizárólag illetékes.

19.3. A Szolgáltató és a Vendég közötti jogviszonyra a magyar jogszabályok, így különösen a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. rendelkezései az irányadóak.

A szállás-szolgáltatási szerződés megkötése esetén Ön elfogadja, hogy elolvasta és megértette a fenti feltételeket és szabályokat, és egyetért az azokban foglaltakkal. Az ÁSZF a későbbiek során módosulhat, mely módosítást a Szolgáltató a szálláshely honlapján tüntet fel.